fbpx

Privacy- en Cookiestatement

Dit is het privacy- en cookiestatement van KARLIJNWASSEN, hierna genoemd als KARLIJNWASSEN.COM. Dit privacy- en cookiestatement is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van KARLIJNWASSEN.COM. Heb je vragen over privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. Ik ben als volgt te bereiken: Emailadres: info@karlijnwassen.com

In dit privacy- en cookiestatement informeer ik je hoe KARLIJNWASSEN.COM jouw persoonsgegevens gebruikt en kan verwerken. Daarmee geef ik aan dat ik voldoe aan de verplichtingen uit de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als ook aan de Telecommunicatiewet en Cookiewet (samen de toekomstige ePrivacy verordening).

KARLIJNWASSEN.com respecteert de privacy van alle klanten, abonnees, betrokkenen evenals van de bezoekers van de website. http://www.karlijnwassen.com is de website van KARLIJNWASSEN. Ik zorg er verder voor dat de persoonlijke informatie die ik van jou ontvang, vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld en goed wordt beveiligd zodat ze niet zomaar in verkeerde handen kunnen vallen. Het komt niet voor dat ik gegevens deel met anderen.

Dit privacy- en cookiestatement is uitsluitend van toepassing op de producten en diensten van KARLIJNWASSEN.COM. Wees je er dus van bewust dat KARLIJNWASSEN.COM niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder, oftewel de privacy checker van Nederland, ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, verwijs ik je naar de website van de AP: http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

WELKE PERSOONSGEGEVENS KAN KARLIJNWASSEN.COM VERZAMELEN?

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die KARLIJNWASSEN.COM van jou kan verwerken, afhankelijk van de situatie:

1. Jouw voor- en achternaam;

2. Jouw e-mailadres;

3. Jouw geslacht;

4. Jouw aanbeveling;

5. Jouw IP-adres;

6. Jouw locatie gegevens;

7.Gegevens over jouw activiteiten op de website;

8.Gegevens over jouw surfgedrag;

9.Internetbrowser en apparaat type;

10.Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

KINDEREN

KARLIJNWASSEN.COM heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@karlijnwassen.com dan verwijder ik deze informatie.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

PRIVACY VERKLARING

Met ingang van 25 mei 2018 geldt in de gehele EU een nieuwe data- en privacywetgeving, General Data Protection Regulation (GDPR). Deze staat in Nederland bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Wet Bescherming persoonsgegevens (WBP) komt hiermee te vervallen. In het kader van de AVG is deze privacyverklaring op de website geplaatst. Wanneer u in deze praktijk een therapie- of coaching-traject aangaat, verklaart u dat u op de hoogte bent van de tekst op deze pagina, en hiermee akkoord gaat.

AVG IN DEZE PRAKTIJK
De therapiepraktijk
In deze praktijk worden door uw therapeut diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Deze noodzakelijkheid heeft tot doel om de therapeutische behandeling, dossierverplichting en de financiële afhandeling correct te laten verlopen.  Uw gegevens zijn goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Uw gegevens kennen een wettelijk bewaartermijn van 15 jaar.

U als betrokkene

U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. Ook heeft u recht op inzage, aanpassing en (gedeeltelijke) verwijdering van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). U bepaalt of en zo ja welke informatie aan derden kan worden doorgegeven.

AVG NADER UITGEWERKT

1. Uw persoonsgegevens in onze administratie
Wij zijn verplicht om vast te stellen dat de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit. Daartoe toont u ons uw ID-kaart, paspoort of rijbewijs. Uw persoonsgegevens staan in uw dossier (zie punt 2). Een kopie van elke nota wordt opgeslagen in het cliëntsysteem.

2. Uw persoonlijke gegevens in een dossier
Wij zijn door de beroepsorganisaties en wetgeving verplicht een registratie en dossier bij te houden van uw persoonsgegevens en uw persoonlijke gegevens. Dit dossier bevat de digitale aantekeningen. De werkaantekeningen worden digitaal opgeslagen en kunnen niet worden ingezien door de cliënt. Uw dossier kent een wettelijk bewaartermijn van 15 jaar (vanaf de laatste behandeling). U heeft recht op inzage, aanpassing en (gedeeltelijke) verwijdering van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad en dit past binnen “goed hulpverlenerschap”). Uw therapeut valt onder het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens, die bij het uitoefenen van het beroep bekend raken. Het wordt ook wel zwijgplicht genoemd. Slechts pas na uw schriftelijke toestemming kunnen bepaalde gegevens met derden gedeeld worden. U bepaalt zelf of het verstandig is of informatie uit het dossier aan derden kan worden doorgegeven. Over de wenselijkheid daarvan kunt u hulp en advies inwinnen bij uw therapeut. Er bestaan situaties waarin het beroepsgeheim kan worden doorbroken. Sinds 2013 zijn alle hulpverleners verplicht de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken. (artikel 7.)

3. Uw persoonlijke gegevens bij betaling van een consult.
U rekent elke sessie per keer af. Een betaling met contant geld: uw naam raakt niet bekend. U ontvangt een factuur voor uw administratie. Een betaling per bank/pin: uw naam komt voor op afschriften van de bankrekening van de praktijk. U realiseert zich hierbij wel dat u bij betaling toestemming geeft om via het pinapparaat betaalgegevens te verzenden. Een betaling via een (eenmalige) overschrijving per bank vermeldt uiteraard wél uw naam op onze afschriften en online bankgegevens, anders zou niet vast te stellen zijn wie geld heeft overgemaakt. Onze boekhouder kan hierdoor uw (achter-)naam in de financiële administratie tegenkomen. Dit geldt tevens voor de belastingdienst in dit geval. Onze boekhouder heeft hiertoe een verwerkersverklaring getekend.

4. Uw gegevens op de nota
Na elke sessie ontvangt u een nota per mail. Wanneer uw werkgever de nota betaalt, dan raakt uw naam en de datum van uw bezoek aan de praktijk bekend, maar ook hier geldt dat op de inhoud van de gesprekken beroepsgeheim rust, en dus nooit opvraagbaar is door de betalende partij. Een nota voor personal coaching bevat uitsluitend de gegevens die u of uw bedrijf daar op vermeld wilt zien, maar geen inhoudelijke informatie over de behandeling.

5. Privacy in de correspondentie
E-mails over algemene zaken als datum, bevestiging of wijziging van een afspraak kun u mailen naar info@karlijnwassen.com. Wanneer u persoonlijke gegevens naar het standaard mailadres van de praktijk stuurt, dan wordt uw mail met persoonlijke inhoud opgeslagen in uw beveiligde cliëntdossier en uit het mailprogramma verwijderd. Schriftelijke correspondentie via PostNL wordt op het adres van de praktijk ontvangen en in het persoonlijke postvak gelegd.

6. Privacy in de gang
Wij kunnen niet inschatten of u in de gang iemand tegenkomt die u kent. Mocht u dit uit oogpunt van uw privacy vervelend vinden, dan kunt u dit bij ons aangeven. Wij zullen dan onze uiterste best om een afspraak met u te maken waarin uw privacy zo goed als mogelijk gewaarborgd wordt. Wij kunnen daar echter geen enkele aansprakelijkheid voor nemen.

7. Privacy in de spreekkamer.
Uw therapeut valt onder het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens van derden, die iemand bij het uitoefenen van zijn beroep te weten is gekomen. Het wordt ook wel zwijgplicht genoemd. Soms wordt het beroepsgeheim verbroken. Sinds 2013 zijn alle hulpverleners verplicht de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken. Er worden geen geluids- of video opnames gemaakt in de spreekkamer. Niet door de therapeut, maar ook niet door de cliënt.

8. Beveiliging digitale gegevens.
Onze website is beveiligd met een SSL beveiliging. Onze WiFi verbinding wordt niet gedeeld met cliënten of andere bezoekers. Ook alle apparatuur
(computer, scanner, printer) zijn met degelijke wachtwoorden beveiligd. Er worden in deze praktijk geen digitale beeld- of geluidsopnamen gemaakt of opgeslagen. Niet door de therapeut, maar ook niet door de cliënt. Uitzonderingen zijn eventueel mogelijk, maar dienen schriftelijk vastgelegd te worden in een document met handtekening, onder vermelding van het doel van opname. Dit document wordt gescand en opgeslagen in het cliëntendossier.
De digitaal opgeslagen dossiers zijn beveiligd met een wachtwoord wat uitsluitend bekend is bij uw therapeut

WAAROM IS HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS NODIG?

Voor het verwerken van persoonsgegevens moet KARLIJNWASSEN.COM doelen hebben bepaald. Ik kan bijvoorbeeld persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van producten en/of diensten van KARLIJNWASSEN.COM en/of omdat je deze persoonsgegevens zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier of het inschrijven voor de nieuwsbrief) aan KARLIJNWASSEN.COM verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking moeten gerechtvaardigd zijn. Daarvoor zijn er in de AVG zes grondslagen vastgesteld, namelijk: 1. Het algemeen belang; 2. Het gerechtvaardigd belang; 3. Vitale belangen; 4. Op basis van een overeenkomst; 5. Op basis van een wettelijke plicht; 6. Op basis van toestemming.
Bij ieder doel moet KARLIJNWASSEN.COM een grondslag hebben om persoonsgegevens te verwerken. Hieronder wordt dit weergegeven:

1. Doel: Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame en het gericht adverteren. Grondslag: Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven.

2. Om contact met je te kunnen opnemen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

3. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele aanpassingen van diensten en/of producten. Grondslag: Gerechtvaardigd belang.

4. Om producten en/of diensten te kunnen leveren. Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

5. KARLIJNWASSEN.COM verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mogelijk de belastingaangifte, momenteel niet van toepassing. Grondslag: voor het naleven of uitvoeren van een wettelijke verplichting.

6. Voor het verwerken van jouw reacties onder een post op onze website of op een van de social media kanalen als Instagram of Facebook. Grondslag: Gerechtvaardigd belang.

7. Voor het gericht toepassen van sponsored campagnes. Grondslag: Omdat jij hiervoor (aan Instagram en Facebook) toestemming hebt gegeven.

8. Om jouw aanbeveling op de website te kunnen plaatsen. Grondslag: omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (profilering) over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld Karlijn Wassen van KARLIJNWASSEN.COM) tussen zit.

BEWAARTERMIJN VAN JOUW GEGEVENS

KARLIJNWASSEN.COM bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Van de genoemde persoonsgegevens onder het kopje ‘PERSOONSGEGEVENS DIE KARLIJNWASSEN.COM VERZAMELEN’ geef ik hieronder aan hoe lang ik deze bewaar:

1. Jouw voor- en achternaam; Termijn: 7 jaar (Belastingswetgeving). Reden: Zodat ik eventuele gegevens van jou terug kan vinden.

2. Jouw e-mailadres; Termijn: Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van onze mails/nieuwsbrief. Reden: Zodat we je kunnen informeren of contact met je kunnen opnemen na het invullen van een online aanmeld- en of contactformulier.

3. Jouw geslacht; Termijn: Zolang je actieve klant bij mij bent tot 5 jaar erna. Reden: voor de aanhef.

4. Jouw aanbeveling; Termijn: Zolang jij de toestemming niet hebt ingetrokken. Reden: Zodat mijn producten en diensten door klanten worden aanbevolen op mijn website.

5. Jouw IP-adres; Termijn: Zolang je een actief account hebt als klant. Reden: KARLIJNWASSEN.COM analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

6. Jouw locatie gegevens; Termijn: 180 dagen. Reden: KARLIJNWASSEN.COM analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

7.Gegevens over jouw activiteiten op de website; Termijn: 180 dagen. Reden: KARLIJNWASSEN.COM analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

8.Gegevens over jouw surfgedrag; 180 dagen. Reden: KARLIJNWASSEN.COM analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

9.Internetbrowser en apparaat type; 180 dagen. Reden: KARLIJNWASSEN.COM analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

10.Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt; Termijn: Zolang je actieve klant bij ons bent tot 5 jaar erna. Reden: Zodat we eventuele gegevens van je terug kunnen vinden.

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

KARLIJNWASSEN.COM verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In het geval van dreigend gevaar, waarbij de klant een gevaar vormt voor zichzelf en/of de samenleving, behoudt ik het het recht de geheimhouding van gegevens te doorbreken en zal ik de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KARLIJNWASSEN.COM.

Daarnaast heb je ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Bijvoorbeeld als je niet meer van mijn diensten en producten gebruik wilt maken, maar naar een andere bedrijf/organisatie bent overgestapt.

INDIENEN KLACHT

KARLIJNWASSEN.COM wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (de AP), als je van mening bent dat KARLIJNWASSEN.COM niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/

WAT ZIJN COOKIES?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van KARLIJNWASSEN.COM wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

WELKE COOKIES GEBRUIKT KARLIJNWASSEN.COM?

De cookies die KARLIJNWASSEN.COM gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Functionele, analytische en tracking cookies  KARLIJNWASSEN.COM maakt op haar website geen gebruik van functionele maar wel van analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven inzicht in het gebruik van de website van KARLIJNWASSEN.COM. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeven wij van jou geen toestemming te vragen. KARLIJNWASSEN.COM maakt ook gebruik van tracking cookies, maar daarvoor vragen we altijd eerst om jouw toestemming.

GOOGLE ANALYTICS

Ik wil graag weten hoe jij als bezoeker gebruik maakt van de website. Ik ben dan in staat om de website te optimaliseren. Hieronder lees je hoe dat in zijn werk gaat.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Googlediensten, maar alleen nadat jij hiervoor toestemming hebt gegeven via de website. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

SOCIAL MEDIA (Knoppen)

Ik ben ook actief op verschillende social media-kanalen. Wanneer je mijn social media pagina’s bezoekt of als je er commentaar op plaatst, kan ik gegevens over je gebruik verzamelen.

Als je via social media communiceert met mij, bijvoorbeeld als je commentaar plaatst, media uploadt, een boodschap verzendt of op een like knop klikt, kan ik gegevens over je ontvangen, zoals je (gebruikers)naam, woonplaats, e-mailadres en geslacht. Ik gebruik die gegevens om zo goed mogelijk op je te reageren. Op de website van KARLIJNWASSEN.COM zijn ook social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook of Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees daarom het privacy- en cookiestatement van voorgaande social media (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

OPT-OUT

Over het gebruik van bovenstaande cookies wordt op de website toestemming gevraagd. Als je niet wil dat jouw gegevens getrackt worden, dan raad ik je aan om geen toestemming te geven (opt-out) of om privacy-bevorderende browser-plugins te installeren. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies, kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

BEVEILIGEN

Ik de bescherming van jouw gegevens serieus en ik neem adequate en passende maatregelen om bijvoorbeeld misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik heb een aantal van de beveiligingsmaatregelen op een rijtje gezet:

• De website van KARLIJNWASSEN.COM maakt gebruik van betrouwbare SSL/TSL Certificaten om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

• Ik werk de plugins en het thema van de website regelmatig bij;

• Ik bescherm de systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software;

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door KARLIJNWASSEN.COM verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@karlijnwassen.com

WIJZIGINGEN

Tot slot, het meest actuele privacy- en cookiestatement vind je steeds op onze website.

– Dit privacy- en cookiestatement is van Maart 2021 –

Chat openen
1
Hi,
Wat leuk dat je er bent!
Kan ik je ergens mee helpen?